گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

اسامی عروجیان روستای هاوستین (محل دفن بهشت زهرا - تهران)
نویسنده : منصور داودی - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
 

حسینه حضرت ابوالفضل (ع) اهالی هاوستین مقیم مرکز  واقع در تهران – خیابان شوش شرقی – خیابان شهید مهرداد  رجب نیا (شهرزاد)-خیابان شهید جهانیان – کوچه شهید کاظم مهیاری

لازم به ذکر است اسامی اعلام شده به خاطر استفاده از پسوند هاوستین در شهرت متوفیان می باشد. و برای اساس کلیدواژه هاوستین جستجو شده است. امیدوارم همشهریان عزیزم اگر اسامی از قلم افتاده ضمن یاددآوری بنده حقیر را ببخشند.

 

 


محرم تقوی هاوستین
نام پدر: تقی تاریخ دفن:13-10-1384 قطعه: 213 ردیف:44 شماره:15
گلشن شیخی هاوستین
نام پدر: حسین تاریخ دفن:7-1-1373 قطعه: 71 ردیف:95 شماره:55
حسین ملکی هاوستین
نام پدر: ملک تاریخ دفن:21-5-1386 قطعه: 225 ردیف:41 شماره:31
شفا ملکی هاوستین
نام پدر: حسن تاریخ دفن:6-3-1381 قطعه: 213 ردیف:44 شماره:15
علی نوری هاوستین
نام پدر: نوری تاریخ دفن:4-10-1387 قطعه: 216 ردیف:50 شماره:18
خیرالنساء یاری هاوستین
نام پدر: ملک تاریخ دفن:11-5-1379 قطعه: 237 ردیف:28 شماره:52
محمد یاری هاوستین
نام پدر: سلیمان تاریخ دفن:7-8-1379 قطعه: 210 ردیف:75 شماره:27
حسین اکبری هاوستین
نام پدر: نقی تاریخ دفن:27-1-1389 قطعه: 242 ردیف:43 شماره:34
خسرو اکبری هاوستین
نام پدر: حسین تاریخ دفن:5-2-1389 قطعه: 208 ردیف:93 شماره:14
علی اکبری هاوستین
نام پدر: نقی تاریخ دفن:20-1-1368 قطعه: 109 ردیف:89 شماره:1
نوش آفرین اکبری هاوستین
نام پدر: نقی تاریخ دفن:17-4-1383 قطعه: 56 ردیف:10 شماره:10
سعداله امیری هاوستین
نام پدر: نبی تاریخ دفن:30-12-1383 قطعه: 234 ردیف:185 شماره:33
عظیم امیری هاوستین
نام پدر: سعداله تاریخ دفن:11-6-1383 قطعه: 207 ردیف:74 شماره:18
امی خانم داودی هاوستین
نام پدر: داود تاریخ دفن:6-10-1382 قطعه: 229 ردیف:27 شماره:48
عصمت دهقان هاوستین
نام پدر: محمدعلی تاریخ دفن:2-6-1388 قطعه: 302 ردیف:112 شماره:27
نوزاد رشتری هاوستین
نام پدر: حسین تاریخ دفن:27-3-1389 قطعه: 599 ردیف:176 شماره:25
گل اثر رضایی هاوستین
نام پدر: نقی تاریخ دفن:8-12-1373 قطعه: 32 ردیف:83 شماره:39
حوری عباسی هاوستین
نام پدر: ملامحمد تاریخ دفن:8-2-1389 قطعه: 304 ردیف:135 شماره:30
خاور واعظی هاوستین
نام پدر: نقی تاریخ دفن:13-12-1379 قطعه: 212 ردیف:83 شماره:48
مدینه پورحسن هاوستین
نام پدر: عباس تاریخ دفن:1-8-1388 قطعه: 243 ردیف:33 شماره:50

فتحعلی حسن پورهاوستین بیگم رشتبریان هاوستین محمد ایمان زاده هاوستین
نام پدر: جلال تاریخ دفن:27-1-1381 قطعه: 213 ردیف:18 شماره:31
حسنقلی درگاه زاده هاوستین
نام پدر: علیقلی تاریخ دفن:11-8-1389 قطعه: 312 ردیف:108 شماره:64

نام پدر: رضا تاریخ دفن:29-9-1379 قطعه: 243 ردیف:22 شماره:37
صفر رنجبریان هاوستین
نام پدر: رضا تاریخ دفن:23-8-1380 قطعه: 223 ردیف:61 شماره:38
مرتضی رنجبریان هاوستین
نام پدر: رضا تاریخ دفن:12-10-1379 قطعه: 243 ردیف:33 شماره:50
محمد شریف نژادهاوستین
نام پدر: شریف تاریخ دفن:31-2-1372 قطعه: 79 ردیف:122 شماره:29
اعظم علی زاده هاوستین
نام پدر: محمدعلی تاریخ دفن:8-11-1387 قطعه: 222 ردیف:28 شماره:5
فاطمه علی نژادهاوستینی
نام پدر: ولی تاریخ دفن:17-4-1381 قطعه: 213 ردیف:46 شماره:48
صغری علیمرادی هاوستین
نام پدر: حسن تاریخ دفن:7-8-1377 قطعه: 205 ردیف:70 شماره:46
علیرضا علیمرادی هاوستین
نام پدر: نوروز تاریخ دفن:19-10-1381 قطعه: 219 ردیف:35 شماره:34
اوسندق قنبرزاده هاوستین
نام پدر: حبیب تاریخ دفن:14-11-1382 قطعه: 229 ردیف:39 شماره:59
علی محمدزاده هاوستین
نام پدر: بیرام تاریخ دفن:15-9-1374 قطعه: 100 ردیف:173 شماره:7
طاهره میریونسی هاوستین
نام پدر: سیدمحمد تاریخ دفن:21-7-1383 قطعه: 214 ردیف:33 شماره:11
سکینه هاوستینی نژاداصل
نام پدر: حبیب تاریخ دفن:27-7-1364
کریم کریم زاده هاوستین
نام پدر: محمدعلی تاریخ دفن:9-11-1373 قطعه: 32 ردیف:127 شماره:49
بنفشه کریم زاده هاوستین
نام پدر: محمدعلی تاریخ دفن:9-6-1370 قطعه: 72 ردیف:186 شماره:30
علی رحیم زاده هاوستین
نام پدر: حسین تاریخ دفن:15-6-1389 قطعه: 311 ردیف:128 شماره:18
شیرمحمد رفیع زاده هاوستین
نام پدر: کرم تاریخ دفن:10-7-1377 قطعه: 205 ردیف:109 شماره:19
اسماعیل زازع زاده هاوستین
نام پدر: حسن تاریخ دفن:9-3-1388 قطعه: 256 ردیف:174 شماره:11
کلثوم علیمردانی هاوستین
نام پدر: علویردی تاریخ دفن:19-2-1380 قطعه: 103 ردیف:116 شماره:22
خانم قاسم زاده هاوستین
نام پدر: رسول تاریخ دفن:13-10-1382 قطعه: 229 ردیف:17 شماره:57
علی داداش قاسم زاده هاوستین
نام پدر: رسول تاریخ دفن:19-5-1386 قطعه: 213 ردیف:23 شماره:22
نام پدر: عباس تاریخ دفن:18-12-1389 قطعه: 5 ردیف:69 شماره:19
عبدالرحمن رحمانی هاوستین
نام پدر: محمد تاریخ دفن:6-8-1374 قطعه: 37 ردیف:96 شماره:49
گل صباح رشتبری هاوستین
نام پدر: صادق تاریخ دفن:21-11-1374 قطعه: 103 ردیف:116 شماره:22
اسمعیل رشتبری هاوستین
نام پدر: صادق تاریخ دفن:26-1-1381 قطعه: 213 ردیف:19 شماره:2
علی رشتبری هاوستین
نام پدر: صادق تاریخ دفن:7-11-1374 قطعه: 103 ردیف:127 شماره:22
عصمت صحرادی هاوستین
نام پدر: ملک محمد تاریخ دفن:16-1-1381 قطعه: 213 ردیف:23 شماره:22
زینب صحراوی هاوستین
نام پدر: ملامحمد تاریخ دفن:16-6-1375 قطعه: 35 ردیف:72 شماره:38
نرجس صفرنژادهاوستین
نام پدر: باقر تاریخ دفن:24-9-1384 قطعه: 206 ردیف:78 شماره:43
محمود عباسی هاوستینی
نام پدر: محمد تاریخ دفن:7-7-1375 قطعه: 80 ردیف:12 شماره:14
دولتعلی یوسفی هاوستینی
نام پدر: رجبعلی تاریخ دفن:17-4-1385 قطعه: 218 ردیف:24 شماره:55
خرده پوریوسف هاوستین
نام پدر: اسکندر تاریخ دفن:16-11-1380 قطعه: 226 ردیف:10 شماره:13
قنبر پوریوسف هاوستین
نام پدر: اسکندر تاریخ دفن:12-7-1385 قطعه: 235 ردیف:221 شماره:11
فاطمه باغبانی هاوستین
نام پدر: حبیب تاریخ دفن:23-9-1387 قطعه: 252 ردیف:108 شماره:20
آقا عباسیان هاوستین
نام پدر: میرعباس تاریخ دفن:11-10-1363 قطعه: 99 ردیف:574 شماره:16
ستاره عباسیان هاوستین
نام پدر: آقا تاریخ دفن:12-11-1365 قطعه: 105 ردیف:112 شماره:45
نقدعلی علیزاده هاوستین
نام پدر: اسماعیل تاریخ دفن:19-8-1370 قطعه: 72 ردیف:5 شماره:73
سمیرا معصومی هاوستینی
نام پدر: محمدباقر تاریخ دفن:22-8-1369 قطعه: 91 ردیف:44 شماره:12
حاجیه بیگم پوردهقان هاوستین
نام پدر: سیف اله تاریخ دفن:12-8-1378 قطعه: 242 ردیف:43 شماره:34
یداله پوردهقان هاوستین
نام پدر: سیف اله تاریخ دفن:30-4-1388 قطعه: 257 ردیف:82 شماره:33
فرامرز اصغرزاده هاوستین
نام پدر: اروج تاریخ دفن:30-8-1385 قطعه: 219 ردیف:4 شماره:7

خاور واعظی هاوستین

  نام پدر :    نقی   محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 212 ردیف : 83 شماره :48

زینب رشتبرهاوستین

  نام پدر :عزت اله  محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 312 ردیف : 107 شماره :20

سکینه هاوستینی نژاداصل

  نام پدر :    حبیب  محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 106 ردیف : 0 شماره :0    

عزت دوربین هاوستین

  نام پدر :    قبله علی   محل دفن :   مامازن       

فتحعلی حسن پورهاوستین

  نام پدر :    عباس  محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 5 ردیف : 69 شماره :19    

محمد ایمان زاده هاوستین

  نام پدر :    جلال     محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 18 شماره :31

محمد امین دولتی هاوستین

  نام پدر :    قهرمان       محل دفن :       پاکدشت ،    

محمود عباسی هاوستینی

  نام پدر :    محمد        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 80 ردیف : 12 شماره :14  

نماز اصغر زاده هاوستین

  نام پدر :    اروج    محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 36 ردیف : 12 شماره :12   

یداله پوردهقان هاوستین

  نام پدر :    سیف اله     محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 257 ردیف : 82 شماره : 33

گل صباح رشتبری هاوستین      

  نام پدر :    صادق        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 103 ردیف : 116 شماره :22

کلثوم علیمردانی هاوستین       

  نام پدر :    علویردی     محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 103 ردیف : 116 شماره :22

اوسندق قنبرزاده هاوستین        

  نام پدر :    حبیب        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 229 ردیف : 39 شماره :59

حسین ملکی هاوستین   

  نام پدر :    ملک          محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 225 ردیف : 41 شماره :31

ستاره عباسیان هاوستین         

  نام پدر :    آقا            محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 105 ردیف : 112 شماره :45

شیرمحمد رفیع زاده هاوستین    

  نام پدر :    کرم           محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 205 ردیف : 109 شماره :19

طاهره میریونسی هاوستین       

  نام پدر :    سیدمحمد   محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 214 ردیف : 33 شماره :11

علی رشتبری هاوستین  

  نام پدر :    صادق        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 103 ردیف : 127 شماره :22

فاطمه علی نژادهاوستینی        

  نام پدر :    ولی           محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 46 شماره :48

نقدعلی علیزاده هاوستین         

  نام پدر :    اسماعیل     محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 72 ردیف : 5 شماره :73

اعظم علی زاده هاوستین          

  نام پدر :    محمدعلی   محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 222 ردیف : 28 شماره :5

بیگم رشتبریان هاوستین         

  نام پدر :    رضا           محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 243 ردیف : 22 شماره :37

حسین کریم نژاد آذرهاوستین    

  نام پدر :    حسن         محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 320 ردیف : 70 شماره :7

خسرو اکبری هاوستین   

  نام پدر :    حسین        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 208 ردیف : 93 شماره :14

عصمت دهقان هاوستین

  نام پدر :    محمدعلی   محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 302 ردیف : 112 شماره :27

عصمت صحرادی هاوستین        

  نام پدر :    ملک محمد            محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 23 شماره :22

عظیم امیری هاوستین   

  نام پدر :    سعداله       محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 207 ردیف : 74 شماره :18

محمد یاری هاوستین    

  نام پدر :    سلیمان      محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 210 ردیف : 75 شماره :27

نرجس صفرنژادهاوستین

  نام پدر :    باقر    محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 206 ردیف : 78 شماره :43

نوزاد رشتری هاوستین   

  نام پدر :    حسین    محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 599 ردیف : 176 شماره :25

تحفه ایمان زاده هاوستین        

  نام پدر :    بدل          محل دفن :       قم

حسین اکبری هاوستین  

  نام پدر :    نقی  محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 242 ردیف : 43 شماره :34

خرده پوریوسف هاوستین         

  نام پدر :    اسکندر  محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 226 ردیف : 10 شماره :13

زینب مددزاده هاوستین

  نام پدر :    محمد        محل دفن :       سبزوار

صفر رنجبریان هاوستین

  نام پدر :   رضا   محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 223 ردیف : 61 شماره :38

علی اکبری هاوستین    

  نام پدر :    نقی     محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 109 ردیف : 89 شماره :1

علی محمدزاده هاوستین          

  نام پدر :    بیرام    محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 100 ردیف : 173 شماره :7

علیرضا علیمرادی هاوستین       

  نام پدر :    نوروز   محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 219 ردیف : 35 شماره :34

فاطمه باغبانی هاوستین

  نام پدر :    حبیب  محل دفن :بهشت زهرا (س) ، قطعه : 252 ردیف : 108 شماره :20

مرتضی رنجبریان هاوستین       

  نام پدر :    رضا   محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 243 ردیف : 33 شماره :50

گل اثر رضایی هاوستین

  نام پدر :    نقی     محل دفن :بهشت زهرا (س) ، قطعه : 32 ردیف : 83 شماره :39

تلی بیگم علی مرادپور هاوستین

  نام پدر :  حسین   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 257 ردیف : 82 شماره :33

حوری عباسی هاوستین  

  نام پدر :    ملامحمد     محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 304 ردیف : 135 شماره :30

خانم قاسم زاده هاوستین         

  نام پدر :    رسول  محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 229 ردیف : 17 شماره :57

شفا ملکی هاوستین      

  نام پدر :    حسن    محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 44 شماره :15

عبدالرحمن رحمانی هاوستین    

  نام پدر :    محمد        محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 37 ردیف : 96 شماره :49

علی رحیم زاده هاوستین         

  نام پدر :    حسین   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 311 ردیف : 128 شماره :18

علیرضا رنجبریان هاوستین       

  نام پدر :    رضا           محل دفن :       ساری

فرامرز اصغرزاده هاوستین         

  نام پدر :    اروج          محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 219 ردیف : 4 شماره :7

محرم تقوی هاوستین    

  نام پدر :    تقی    محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 44 شماره :15

کریم کریم زاده هاوستین         

  نام پدر :    محمدعلی   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 32 ردیف : 127 شماره :49

اسماعیل زازع زاده هاوستین      

  نام پدر :    حسن    محل دفن :    بهشت زهرا (س) ، قطعه : 256 ردیف : 174 شماره :11

حاجیه بیگم پوردهقان هاوستین

  نام پدر :  سیف اله   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 242 ردیف : 43 شماره :34

خیرالنساء یاری هاوستین         

  نام پدر :    ملک          محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 237 ردیف : 28 شماره :52

زینب صحراوی هاوستین

  نام پدر :    ملامحمد     محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 35 ردیف : 72 شماره :38

سعداله امیری هاوستین

  نام پدر :    نبی           محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 234 ردیف : 185 شماره :33

سمیرا معصومی هاوستینی        

  نام پدر :    محمدباقر   محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 91 ردیف : 44 شماره :12

صغری علیمرادی هاوستین        

  نام پدر :    حسن         محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 205 ردیف : 70 شماره :46

علی داداش قاسم زاده هاوستین  

  نام پدر :    رسول        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 23 شماره :22

نرجس صیادی هاوستین

  نام پدر :    عباس        محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 318 ردیف : 55 شماره :46

گلشن شیخی هاوستین  

  نام پدر :    حسین        محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 71 ردیف : 95 شماره :55

آقا عباسیان هاوستین   

  نام پدر :    میرعباس   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 99 ردیف : 574 شماره :16

اسمعیل رشتبری هاوستین        

  نام پدر :    صادق  محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 213 ردیف : 19 شماره :2

امی خانم داودی هاوستین        

  نام پدر :    داود          محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 229 ردیف : 27 شماره :48

خورشید رشتبریان هاوستین     

  نام پدر :    حقویردی   محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 103 ردیف : 127 شماره :22

عصمت آقازاده هاوستین

  نام پدر :    بابا           محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 247 ردیف : 14 شماره :5

علی نوری هاوستین      

  نام پدر :    نوری    محل دفن :بهشت زهرا (س) ، قطعه : 216 ردیف : 50 شماره :18

محمد شریف نژادهاوستین        

  نام پدر :    شریف        محل دفن : بهشت زهرا (س) ، قطعه : 79 ردیف : 122 شماره :29

معصومه علی زاده هاوستین      

  نام پدر :    اسمعیل      محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 239 ردیف : 81 شماره :50

نوش آفرین اکبری هاوستین      

  نام پدر :    نقی   محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 56 ردیف : 10 شماره :10

بنفشه کریم زاده هاوستین        

  نام پدر : محمدعلی   محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 72 ردیف : 186 شماره :30

حسنقلی درگاه زاده هاوستین    

  نام پدر :    علیقلی       محل دفن :  بهشت زهرا (س) ، قطعه : 312 ردیف : 108 شماره :64

دولتعلی یوسفی هاوستینی       

  نام پدر :    رجبعلی      محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 218 ردیف : 24 شماره :55

سیف اله قلی پورهاوستین        

  نام پدر :    نقی   محل دفن : پاکدشت ،

قنبر پوریوسف هاوستین

  نام پدر :    اسکندر  محل دفن :   بهشت زهرا (س) ، قطعه : 235 ردیف : 221 شماره :11

مدینه پورحسن هاوستین         

  نام پدر :    عباس   محل دفن :بهشت زهرا (س) ، قطعه : 243 ردیف : 33 شماره :50