گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

باز باران
نویسنده : منصور داودی - ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
 

منبع : http://www.iranblood.org

 


باز باران

با ترانه

با گوهر های فراوان

می خورد بر بام خانهمن به پشت شیشه تنها

ایستاده :

در گذرها

رودها راه اوفتاده.شاد و خرم

یک دوسه گنجشک پرگو

باز هر دم

می پرند این سو و آن سومی خورد بر شیشه و در

مشت و سیلی

آسمان امروز دیگر

نیست نیلییادم آرد روز باران

گردش یک روز دیرین

خوب و شیرین

توی جنگل های گیلان:کودکی دهساله بودم

شاد و خرم

نرم و نازک

چست و چابکاز پرنده

از چرنده

از خزنده

بود جنگل گرم و زندهآسمان آبی چو دریا

یک دو ابر اینجا و آنجا

چون دل من

روز روشنبوی جنگل تازه و تر

همچو می مستی دهنده

بر درختان می زدی پر

هر کجا زیبا پرندهبرکه ها آرام و آبی

برگ و گل هر جا نمایان

چتر نیلوفر درخشان

آفتابیسنگ ها از آب جسته

از خزه پوشیده تن را

بس وزغ آنجا نشسته

دمبدم در شور و غوغارودخانه

با دوصد زیبا ترانه

زیر پاهای درختان

چرخ می زد ... چرخ می زد همچو مستانچشمه ها چون شیشه های آفتابی

نرم و خوش در جوش و لرزه

توی آنها سنگ ریزه

سرخ و سبز و زرد و آبیبا دوپای کودکانه

می پریدم همچو آهو

می دویدم از سر جو

دور می گشتم زخانهمی پراندم سنگ ریزه

تا دهد بر آب لرزه

بهر چاه و بهر چاله

می شکستم کرده خالهمی کشانیدم به پایین

شاخه های بیدمشکی

دست من می گشت رنگین

از تمشک سرخ و وحشیمی شنیدم از پرنده

داستانهای نهانی

از لب باد وزنده

راز های زندگانیهرچه می دیدم در آنجا

بود دلکش ، بود زیبا

شاد بودم

می سرودم :" روز ! ای روز دلارا !

داده ات خورشید رخشان

این چنین رخسار زیبا

ورنه بودی زشت و بی جان !" این درختان

با همه سبزی و خوبی

گو چه می بودند جز پاهای چوبی

گر نبودی مهر رخشان !" روز ! ای روز دلارا !

گر دلارایی ست ، از خورشید باشد

ای درخت سبز و زیبا

هرچه زیبایی ست از خورشید باشد ... "اندک اندک ، رفته رفته ، ابرها گشتند چیره

آسمان گردیده تیره

بسته شد رخساره خورشید رخشان

ریخت باران ، ریخت بارانجنگل از باد گریزان

چرخ ها می زد چو دریا

دانه های گرد باران

پهن می گشتند هر جابرق چون شمشیر بران

پاره می کرد ابرها را

تندر دیوانه غران

مشت می زد ابرها راروی برکه مرغ آبی

از میانه ، از کناره

با شتابی

چرخ می زد بی شمارهگیسوی سیمین مه را

شانه می زد دست باران

باد ها با فوت خوانا

می نمودندش پریشانسبزه در زیر درختان

رفته رفته گشت دریا

توی این دریای جوشان

جنگل وارونه پیدابس دلارا بود جنگل

به ! چه زیبا بود جنگل

بس ترانه ، بس فسانه

بس فسانه ، بس ترانهبس گوارا بود باران

وه! چه زیبا بود باران

می شنیدم اندر این گوهرفشانی

رازهای جاودانی ،پند های آسمانی" بشنو از من کودک من

پیش چشم مرد فردا

زندگانی - خواه تیره ، خواه روشن -

هست زیبا ، هست زیبا ، هست زیبا ! "